facebook twitter google plus linked in

09025 777 63

Hướng dẩn lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB308 & KX-TES 824 bằng máy tính

Hướng dẩn lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB308 & KX-TES 824 bằng máy tính

Phải cài đặt phần mềm KX-TEB308 Maintenance Console / TES 824 Maintenance Console và cài đặt Driver USB để lập trình bằng USB và cũng có thể lập trình bằng cổng COM RS -232C:

Mở KX-TEB308 Maintenance Console / TES 824 Maintenance Console -> Enter Program console -> 1234 -> chọn Connect to PABX -> Enter system Password -> 1234 -> chọn USB (nếu lập trình USB ) chọn RS232 ( Nếu lập trình bằng cổng COM RS-232C )

Xem chi tiết