facebook twitter google plus linked in

09025 777 63

Exchange Server

Exchang server 2013

 Microsoft Exchange Server là một phần mềm máy chủ của Microsoft hoạt động trên các hệ điều hành Windows Server bao gồm ba chức năng chính là: quản lý hệ thống thư điện tử (mail server); quản lý quá trình tương tác giữa các người dùng trong hệ thống; cho phép xây dựng các ứng dụng mới dựa trên nền tảng của Exchange Server.

  • Quản lý hệ thống thư điện tử: Exchange Server cung cấp các chức năng tối ưu để quản lý hệ thống mail của khách hàng như cho phép áp dụng các chính sách e-mail riêng của từng doanh nghiệp, cung cấp chức năng truy cập ở mọi nơi, đồng thời cũng đảm bảo tính linh hoạt và khả năng lưu trữ, phục hồi dữ liệu.
  • Quản lý sự tương tác giữa người dùng trong hệ thống: Exchange Server cung cấp chức năng chia sẻ các nguồn thông tin dùng chung trong hệ thống. Người dùng có thể soạn thảo, lưu trữ và chia sẻ bất kì tài liệu nào trên hệ thống của Exchange Server.
  • Xây dựng các ứng dụng mới: thông qua Exchange Server, người dùng có thể tự tạo ra các ứng dụng mới để phù hợp với từng nhu cầu riêng. Ví du: người dùng có thể cấu hình cho Exchange Server xử lý các e-mail đã khai báo trước theo các quy tắc riêng cho từng đối tượng client

Xem chi tiết

Xem chi tiết